ទាញយក

ទាញយកកម្មវិធី
iOS Android
ជំនាន់​ចុងក្រោយ v2.10.2 v2.10.3
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលគាំទ្រ iOS 15 to iOS 17.4 Android 6.0 to Android 14
Download on the App Store ទាញយកវានៅលើ Google Play

App Store® គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន Apple Inc. ដែលបានចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសដទៃទៀត។ Google Play និងនិមិត្តសញ្ញា Google Play គឺជាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Google LLC.