អំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធ

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

(1) តើអ្នកប្រើប្រាស់ដូចគ្នាអាចប្រើកម្មវិធីនៅលើឧបករណ៍ច្រើនបានទេ?
អ្នកប្រើប្រាស់ និងគណនីដូចគ្នាអាចប្រើកម្មវិធីនៅលើឧបករណ៍ជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ត្រូវប្រាកដថាជ្រើសរើស "ទទួលមរតក" នៅក្នុងប្រអប់ដែលលេចឡើងនៅពេលអ្នកចូល។ សូមចំណាំថា ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើស "ជំនួស" ដោយច្រឡំ អ្នកនឹងមិនអាចប្រើកម្មវិធីនៅលើឧបករណ៍ដែលអ្នកមានរួចហើយ ចូល។