Về vấn đề hệ thống

Câu hỏi thường gặp

(1) Cùng một người dùng có thể sử dụng ứng dụng trên nhiều thiết bị không?
Cùng một người dùng và tài khoản có thể sử dụng ứng dụng trên nhiều thiết bị cùng một lúc. Tuy nhiên, hãy nhớ chọn "Kế thừa" trong hộp thoại xuất hiện khi bạn đăng nhập. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn nhầm "Thay thế", bạn sẽ không thể sử dụng ứng dụng trên các thiết bị bạn đã có nữa đăng nhập vào.