ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការ

Akademia Ltd.

អាជីវកម្ម៖
ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី និងការអភិវឌ្ឍន៍មាតិកា
អាស័យដ្ឋាន៖
鳥取県鳥取市寺町50番地NTT寺町ビル
អ៊ីមែល៖
ការសាកសួរ
គេហទំព័រ៖
ទំព័រដើម